ADD TO FAVOURITE

series – original
char – original
artist – sakura chiyo, konachi000