ADD TO FAVOURITE

series – love live sunshine
char – tsushima yoshiko
VIDEO by SHiRONEKO